Diskution

diskution

Diskussion. I diskussionsavsnittet knyts hela studien samman vad avser undersökningsobjekt, metod och resultat och här är också platsen för att visa logisk skärpa och överblick. Du väljer en för ditt syfte och frågor lämplig systematik att presentera resultatet på. Har du inte tolkat och relaterat dina resultat till de teoretiska. diskussion. längre monolog eller dialog, ofta i samtal mellan två eller fler personer, ofta med syfte att (i något avseende) uppnå kunskap eller konsensus. Synonymer: debatt, dialog, meningsutbyte, ordbyte, ordväxling, replikskifte, resonemang, samtal, åsiktsutbyte, överläggning: Etymologi: Av franska discussion, med. alla ställda frågor har fått ett svar eller blivit belysta; läsaren förstår vart författaren vill komma; alla redogörelser känns relevanta för helheten; den teori som du redogjort för används för att analysera och tolka data; metoden är väl beskriven och svarar mot din problemformulering; resultaten svarar mot syftet; diskussionen. Ett abstract eller en sammanfattning ger www.trollhattan.se kort redogörelse för michael kors se i pitbull amstaff uppsats. Lyssna In English Gå vidare till: Det kan också vara så att summeringen och slutsatserna är en del av diskussionskapitlet. Metoddiskussion Hur fungerade metodval och genomförande? Jag tror på den vetenskapliga processen. Dela sundprojekt upp titeln i två delar; en som är till för att väcka engagemang och nyfikenhet och en som är förklarande. Boken är en genomgång av tankefällor, argumentationsfällor och logiska misstag i diskussioner. diskution